Regulamin sklepu internetowego dywanowy.com

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Dywanowy (dalej „Sklep”) ,  dostępny pod adresem www.dywanowy.com  jest prowadzony przez MB Nova Magdalena Komorowska z siedzibą pod adresem: Kraków (30-235) ul. Brzegowa 3A wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 6771820514, REGON: 123125551. (dalej „ Sprzedawca”).
  Dane kontaktowe:
  adres e-mail: magda@dywanowy.com
  numer telefonu: +48 696 454 778
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny dywanami (dalej „Produkty/Produkt”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Produkty mogą być również przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 5. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Dywanowy wykonane są z materiałów naturalnych i ręcznie farbowanych, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.. Dywany tkane są z włókien wełnianych, które w trakcie użytkowania mogą pylić. Jest to naturalne zjawisko, występujące w dywanach wełnianych, ręcznie taftowanych i nie stanowi to wady produktu. Regularne odkurzanie z czasem eliminuje wełniany puch.
 6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Informacje o produktach w sklepie Dywanowy m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 9. Wszystkie zdjęcia, dywany na nich widoczne, a także treści na stronie są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), a prawa te należą do Sprzedawcy.
 10. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści lub inne naruszenie praw autorskich Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 2
Definicje


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep internetowy (dalej “Sklep”) – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.dywanowy.com w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość;
 2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).  
 5. Produkt/Produkty – oznacza rzeczy ruchome będące dywanami wyprodukowanymi przez Sprzedawcę, w tym przygotowanymi na indywidualne zamówienie Klienta, objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Oferta zakupu – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 8. Zamówienie – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Dywanowy do realizacji;
 9. Czas realizacji zamówienia – czas jaki potrzebny jest Sprzedawcy do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 10. Czas doręczenia zamówienia – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Sprzedawcę;
 11. Cena produktu – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Sprzedawcę i wskazana na stronie produktu;
 12. Cena całkowita – suma cen za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 13. Koszty wysyłki – ustalone przez Sprzedawcę koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 14. Wartość oferty zakupu – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 15. Wartość zamówienia – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 16. Firma kurierska – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Sprzedawcę do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 17. Dowód zakupu – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie dywanowy.com. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”,
 • posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
 • posiadanie przeglądarki internetowej w jednej z ostatnich wersji wydania,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Rejestracja i składanie zamówień

 1. Zakupów można dokonywać przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu.
 2. Klient składa Sprzedawcy  ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można skorzystać z możliwości rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
  W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  a) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę;
  b) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
  c) aktywny adres e-mail Klienta;
  d) aktywny numer telefonu Klienta;
  e) sposób zapłaty.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 8. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu, Sprzedawca wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Umowa nie zostanie zawarta, jeśli Sprzedawca nie przyjmie Oferty Zakupu. Sprzedawca może jej nie przyjąć m.in. z powodu niedostępności danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwości wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienia przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 10. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 5
Anulowanie zamówienia przez Klienta

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Sprzedawcy  na adres magda@dywanowy.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 6
Umowa sprzedaży 

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. Sprzedawca może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

§ 7
Ceny produktów

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Twoje zamówienie”.
 2. Wszystkie ceny na stronie dywanowy.com  podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „Twoje zamówienie” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 8
Formy płatności

Zapłaty można dokonać:

 • Przelewem tradycyjnym na konto bankowe:

Magdalena Komorowska
ul. Brzegowa 3A
30-235 Kraków

Numer konta: 67 1240 1431 1111 0010 4000 7303
IBAN: PL 67 1240 1431 1111 0010 4000 7303
Nazwa banku: Bank Pekao
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 § 9
Dostawa zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów z asortymentu Sklepu internetowego:
  a)  na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b) na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej
  c) na terenie USA oraz Australii za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. Koszty wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Sprzedawca. W przypadku zamówień z adresem dostawy za granicą, koszty wysyłki pokrywa Klient.
 3. Przyjmując przesyłkę od firmy kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela firmy kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przez  e-mail: magda@dywanowy.com

  § 10
Realizacja zamówienia

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe dostarczenie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji zawierające dostępne Produkty w chwili zamówienia  będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedawcy, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od Sprzedawcy  informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.
 5. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w zamówieniu lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

 § 11
Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1 Regulaminu niezwłocznie po wykryciu wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
 • Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem z formularza reklamacyjnego oraz wskazaniem żądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji przesłać na adres: magda@dywanowy.com
 • Sprzedawca podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 • W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Sprzedawca  na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 § 12
Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT lub Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Dywanowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z ochrony konsumenckiej lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
 4. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

  § 13
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.dywanowy.com/polityka-prywatnosci/

  § 14
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1.   Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 1. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

  § 14
Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Dywanowy w Sklepie są własnością Sprzedawcy i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca powiadomi Klientów, których będą one dotyczyły w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem. 
 6. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 26.02.2021 r.