Regulamin sklepu internetowego dywanowy.com

obowiązuje od 1.12.2020 r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Dywanowy (dalej „Sklep”) ,  dostępny pod adresem www.dywanowy.com  jest prowadzony przez MB Nova Magdalena Komorowska z siedzibą pod adresem: Kraków (30-235) ul. Brzegowa 3A wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP: 6771820514, REGON: 123125551. (dalej „ Sprzedawca”/„Administrator”).
  Dane kontaktowe:
  adres e-mail: magda@dywanowy.com
  numer telefonu: +48 696 454 778
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny dywanami (dalej „Produkty/Produkt”), z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Produkty mogą być również przygotowane na indywidualne zamówienie Klienta.
 4. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 5. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Dywanowy wykonane są z materiałów naturalnych i ręcznie farbowanych, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora i nie podlegają reklamacji. Dywane tkane są z włókien wełnianych, które w trakcie użytkowania mogą pylić. Jest to naturalne zjawisko, występujące w dywanach wełnianych, ręcznie taftowanych i także nie podlega reklamacji. Regularne odkurzanie z czasem eliminuje wełniany puch.
 6. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Informacje o produktach w sklepie Dywanowy m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 9. Wszystkie zdjęcia na stronie są autorstwa dywanowy.com i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2
Definicje


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep internetowy (dalej “Sklep”)– oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.dywanowy.com w celu umożliwienia Klientom zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość;
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Produkt/Produkty – oznacza rzeczy ruchome będące dywanami wyprodukowanymi przez Sprzedawcę w tym przygotowywaną na indywidualne zamówienie Klienta objęte przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Oferta zakupu – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 7. Zamówienie – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Dywanowy do realizacji;
 8. Czas realizacji zamówienia – czas jaki potrzebny jest Sprzedawcy do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 9. Czas doręczenia zamówienia – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Sprzedawcę;
 10. Cena produktu – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Sprzedawcę i wskazana na stronie produktu;
 11. Cena całkowita – suma cen za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 12. Koszty wysyłki – ustalone przez Sprzedawcę koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. Wartość oferty zakupu – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 14. Wartość zamówienia – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 15. Firma kurierska – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Sprzedawcę do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 16. Dowód zakupu – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie dywanowy.com. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego i składania Zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,
 • włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”,
 • posiadanie systemu operacyjnego: Windows lub Linux (z konsolą graficzną), Mac OS lub Android,
 • posiadanie przeglądarki internetowej w jednej z ostatnich wersji wydania,
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

§ 4
Rejestracja i składanie zamówień

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu.
 2. Klient składa Sprzedawcy  ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
  W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  a) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę;
  b) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
  c) aktywny adres e-mail Klienta;
  d) aktywny numer telefonu Klienta;
  e) sposób zapłaty.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 8. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu, Sprzedawca wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 10. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 5
Anulowanie zamówienia przez Klienta

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Sprzedawcy  na adres magda@dywanowy.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 6
Umowa sprzedaży 

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. Sprzedawca może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia. 

§ 7
Ceny produktów

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Twoje zamówienie”.
 2. Wszystkie ceny na stronie dywanowy.com  podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „Twoje zamówienie” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. Sprzedawca może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 8
Formy płatności

Zapłaty można dokonać:

 • Przelewem tradycyjnym na konto bankowe:

Magdalena Komorowska
ul. Brzegowa 3A
30-235 Kraków

Numer konta: 67 1240 1431 1111 0010 4000 7303
IBAN: PL 67 1240 1431 1111 0010 4000 7303
Nazwa banku: Bank Pekao
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 § 9
Dostawa zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia dostawę Produktów z asortymentu Sklepu internetowego:
  a)  na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b) na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej
  c) na terenie USA oraz Australii za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. W wybranych przypadkach koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie dywanowy.com/dostawa
 3. Przyjmując przesyłkę od firmy kurierskiej, należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela firmy kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przez  e-mail: magda@dywanowy.com

  § 10
Realizacja zamówienia

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji zawierające dostępne Produkty w chwili zamówienia  będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Sprzedawcy, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od Sprzedawcy  informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

 § 11
Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1 Regulaminu niezwłocznie po wykryciu wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.
 2. Procedura reklamacyjna:
 1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem z formularza reklamacyjnego przesłać na adres: magda@dywanowy.com
 2. Sprzedawca podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
 4. Sprzedawca  na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

 § 12
Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Dywanowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres  Sprzedawcy  wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Dywanowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

  § 13
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Dywanowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp  do nich osób trzecich).
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

  § 14
Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Dywanowy w Sklepie są własnością Sprzedawcy i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.